2017 YILI MECLİS KARARLARI

2017 YILI MECLİS KARARLARI

ERMENEK BELEDİYESİ 2017 MECLİS KARARLARI

KARAR NO-1)  5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.  Maddesi hükümlerine göre Belediye Meclisinin haziran ayının tatil olarak belirlenmesine ve diğer toplantı günlerinin de yazılı olduğu şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-2)  5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine göre yapılan gizli oylama neticesinde oyların tasnifi sonucunda 12 şer oyla Mehmet ALATALI ve Aytekin AYDIN ile 11 oyla Kemal EYİDAYI ‘nın 2017 yılı için Denetim Komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 KARAR NO-3) 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde belirtildiği gibi Belediyemizde çalışan ve resmi kıyafet taşıyan Zabıta Amir ve Memurları ile İtfaiye Memur ve Şoförlerine Resmi Gazetede yayınlanan miktar olan aylık 250,00 TL (İkiyüzelli TL) 'nin 01.01.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar aylık maktu  fazla çalışma ücreti olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

 KARAR NO-4) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine göre, 2017 yılında Belediye Meclis Başkan ve Üyeleri ile Komisyon Üyelerine yapılan hesaplamalar sonucu her toplantı günü için 87,00 TL (Seksenyedi TL) huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

 KARAR NO-5) Belediyemizde 2017 yılında Norm Kadro Karşılığı çalıştırılacak olan sözleşmeli personel ücretlerinin yazılı olduğu şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-6) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ait Yönetmeliğin 24.  Maddesine göre 2017 yılında çalıştırılacak vizeli işçi sayısının 228 adam/ay olarak tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 KARAR NO-7) Belediyemize Silindir ve Grayder alınması işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 1.100.000,00-(Birmilyonyüzbin) TL kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Ermenek Belediye Başkanı Uğur SÖZKESEN ‘in yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 KARAR NO-8) Belediyemize ait Ermenek Turkuaz Turizm İşletmeleri Sanayi ve Limited Şirketinin katılacağı ihalelerde kullanmak üzere 500.000 TL limitli Kesin Teminat Mektubu alınması ile mal ve hizmet alımlarında kullanmak üzere çek koçanı alınması için çek kredisi tahsis talebinde bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-9) Belediye ve Bağlı kuruluşlar İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke ve standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Belediyemizce Kentsel Tasarım Müdürlüğü biriminin oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-10) İlçemiz 3. Ana Caddenin Kuzey Cephelerinde, 3. Ana Caddede Topbağı Mevkiinde yolun üzerinde bulunan arsalar ve 3. Ana Cadde de Güllük Mahallesinde bulunan arsalar için hazırlanan imar tadilatının yerinde ve Şehir İmar Planında incelenerek rapor hazırlanması ve hazırlanacak raporun yeniden Meclis Gündemine getirilerek görüşülmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-11) İlçemizde ticari olarak taksicilik yapan taksilerin taksimetre ücretleri yeniden değerlendirilmiş ve ilk kalkış ücretinin 1,50 TL olarak tespit edilmesine, ayrıca her km için 1,75 TL olarak fiyatların revize edilmesine ve Ermenek Belediyesi Ticari Taksi Yönetmeliğinin 12. maddesine göre tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-12) Belediyemize ait Taşbaşı Mahallesi 405 ada 2 nolu parselde tesis edilecek bina tipi trafo alanına ilişkin hazırlanan imar tadilatının yerinde ve Şehir İmar Planında incelenerek rapor hazırlanması ve hazırlanacak raporun yeniden Meclis Gündemine getirilerek görüşülmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 KARAR NO-13) Belediyemize ait Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Salonunun yıllık kiralama bedelinin 10.000 TL + KDV olarak tespit edilmesine Belediyemizce gelir elde edilmesi için 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre kiraya verilmesine, Kiralama işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-14) İlçemiz Güllük Mahallesi 149 ada 55 nolu, 701 ada 1 nolu 704 ada 1 nolu, 690 ada 2, 691 ada 1, 695 ada 1 ve 705 ada 1 nolu parsellerde yapılacak olan plan tadilatının yerinde ve Şehir İmar Planında incelenerek rapor hazırlanması ve hazırlanacak raporun yeniden Meclis Gündemine getirilerek görüşülmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 KARAR NO-15) Belediyemize ait olan Ermenek Turkuaz Turizm İşletmeleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 'nin araç, gereç, malzeme ve iş makinesi alımlarında kullanılmak amacıyla ihtiyaç olduğu zamanlarda Belediye Başkanının onayı doğrultusunda şirketin cari ve sermaye nitelikli ihtiyaçlarında kullanılmak üzere faiz oranları da dikkate alınarak 500.000 TL ‘ye kadar en uygun kredinin alınması için Belediyemizce kefil olunmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-16) İlçemizde canlı müzik hizmeti veren işletmelerin ruhsat almak için başvuru aşamasında alınacak harç ücretinin tespit edilmesi gerektiğinden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2011/11 sayılı “Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü “ Genelgesi ve  “İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinin 38. Madde hükümlerine göre Belediyemize talep olması halinde verilecek Canlı Müzik İzin Ruhsatı için gerekli şartları sağlayan yerlerden 5.000 TL harç alınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-17) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şartlı nakdi yardımı ile alımı yapılan 3,5 m3 lük kapasiteli 70E1178 plakalı Yol Süpürme Aracının Belediyemizin asli ve öncelikli görevlerinden olan çevre temizliği işlerinde cadde ve sokakların temizliği işlerinde kullanılacağından dolayı, temizliğin aksaması halinde ilçemiz halkının sağlığını tehdit edeceğinden dolayı 6552 Sayılı Yasa ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi hükümlerine göre Kamu hizmetine tahsis edilmesine ve Haczedilemez şerhi konulmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-18) Bakanlar Kurulunun 08/07/2013 tarih ve 2013/5105 sayılı Kararı ile ilan edilen riskli alan sınırları içerisinde kalan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rezerv yapı alanı olarak belirlenen Güllük Mahallesi 704 ada 1, 690 ada 2, 691 ada 1, 695 ada 1 ve 705 ada 1 nolu parseller Uygulama İmar Planı içerisinde Toplu Konut Alanı olarak nitelendirildiğinden bu plana göre yapılacak konutların Riskli alan sınırları içerisinde bulunan mülkiyetler de göz önüne alınarak yetersiz olduğu düşünüldüğünden Afet Konutu yapılması amacıyla 704 ada 1 nolu pa704 ada 1 nolu parselve 149 ada 55 nolu parsel ile 701 ada 1 nolu parsellerin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsisinin yapılması şartıyla Maliye Hazinesine 5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesinin “d” bendi hükümlerine göre bedelsiz olarak devrinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-19) Uygulama imar Planında Toplu Konut Alanı olarak nitelendirilen ve Çevre Şehircilik Bakanlığınca rezerv yapım alanı olarak belirlenen Tapuda Güllük Mahallesi 149 ada 55 nolu, 701 ada 1 nolu 704 ada 1 nolu, 690 ada 2, 691 ada 1, 695 ada 1 ve 705 ada 1 nolu parsellerin yerinde ve plan üzerinde yapılan incelemeler neticesinde imar plan taslağında toplu Konut Alanlarının plan tadilatının hazırlandığı şekilde onaylanmasının uygun olacağı bildirildiğinden İmar Tadilatının yapılmasına, 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesi hükümlerine göre onaylanarak askıya çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-20) İlçemiz 3. Ana Caddenin Kuzey Cephelerinde, 3. Ana Caddede Topbağı Mevkiinde yolun üzerinde bulunan arsalar ve 3. Ana Cadde de Güllük Mahallesinde bulunan arsalarda tadilat talebinin belirtildiği şekli bölge bölge değerlendirilmesi yerine İmar Planı genelinde ileriki yıllarda yapılabilecek bir revizyon çalışması sırasında değerlendirilmesinin daha uygun olacağı bildirildiğinden talebin Red edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-21) İlçemiz Taşbaşı Mahallesi 405 ada 2 nolu parselde tesis edilerek bina tipi trafo alanına ilişkin hazırlanan tadilatın İlçe arazisinin eğimli olması arsa üretimindeki sıkıntılar ve bölgedeki yapılaşmanın neredeyse tamamlanmış olması nedeni ile alternatif yer bulunamadığından önerilen tadilatın Trafo Yeri olarak yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-22) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının yazılı talebi üzerine İlçemiz Seyran Mahallesi 109 ada 68 nolu parselde imar tadilatı yapılması talebinin yerinde ve Şehir İmar Planında incelenerek rapor hazırlanması ve hazırlanacak raporun yeniden Meclis Gündemine getirilerek görüşülmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-23) Ermenek Belediye Başkanlığı Ticari Hatlı Minibüslerin Çalışma Yönetmeliğinin yazılı olduğu şekilde tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-24) İlçe Merkezinde Yurt yapılabilecek arsa sıkıntısı olması ve ivedilikle öğrenci barınma sorununun çözülmesi gerektiğinden, Kamu yararı da göz önünde bulundurularak İlçemiz Seyran Mahallesi 109 ada 68 nolu parselde talep edilen tadilatın yani ön bahçe çekme mesafesinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesinin uygun olacağı bildirildiğinden imar tadilatının yapılmasına ve 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesine göre tasdik edilerek askıya çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-25) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine göre Belediye Başkanı Uğur SÖZKESEN tarafından hazırlanan 2016 Yılına ait Faaliyet Raporu, aynı Kanunun 19. Maddesine göre " Faaliyet Raporlarının görüşüldüğü Meclis Toplantısı Meclis Başkan Vekilinin Başkanlığında yapılır.  Hükmü yer aldığından Meclis Başkanı Belediye Başkanı Uğur SÖZKESEN yerini Meclis 1. Başkan Vekili Gülşen GÖRGÜLÜ bırakarak Belediye Başkanının çalışmalarına dair Belediye Meclis Üyelerine hitaben yazmış olduğu faaliyet raporu okunarak oylamaya sunuldu.

Yapılan açık oylama neticesinde Belediyemizin 2016 Yılı Faaliyet Raporunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO-26) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine göre Belediye Encümenleri Meclisin gizli oyla seçeceği iki üyeden oluşacağından, çalışma süresi dolan Encümen Üyelerinin yerine yeniden gizli oyla bir yıllığına üye seçimi yapılmasına ait Belediye Başkanının teklifi görüşüldü.

Buna göre Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih ve 39 sayılı kararı ile seçilmiş olan Encümen Üyesi Ahmet Bülent BADEMCİ ve Kadir EŞME ‘nin bir yıllık çalışma süreleri dolmuş olduğundan yeniden gizli oylama ile üye seçim yapılmasına geçilmiş olup, yapılan oyların tasnifi sonucunda Meclis Üyelerinden 8 oy alan Ahmet Bülent BADEMCİ ve 7 oy alan Kadir EŞME ‘nin 1 yıl müddetle Encümen Üyesi olarak seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO-27) Kanununun 24. Maddesine göre bir yıllık görev süreleri dolan Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu için, her siyasî parti grubunun meclisteki üye sayısına göre yeniden üye seçimi yapılmasına ait Belediye Başkanının teklifi görüşüldü.

Belediye Meclisinin 07 Meclisinin 02.04.2015 tarihli 29 nolu kararı ile seçilen Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu üyelerinin bir yıllık görev süreleri dolduğundan Belediye Başkanının komisyon üyelerinin 3 er kişiden oluşması teklifi açık oylamaya sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiş olduğundan üye seçimine geçilmiş ve gizli oyla yapılan oylamalar neticesinde oyların tasnifi sonucu:


 1. a) Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine bir yıl müddetle görev yapmak için Belediye a) Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine bir yıl müddetle görev yapmak için Belediye Meclis Üyelerinden 9 oyla Gülşen GÖRGÜLÜ, 8 oy alan Kemal EYİDAYI ve 7 oyla Mehmet ALATALI ‘nın seçilmelerine,
 2. b) Belediye Meclisi İmar Komisyon üyeliğine ise bir yıl müddetle görev yapmak için Belediye Meclis Üyelerinden 6 oy alan Aytekin AYDIN ve Ali DÖKMECİ ile 4 oy alan Durmuş AÇIKBAŞ ‘ın seçilmelerine,  oyçokluğu ile kabul edilerek karar verildi.

KARAR NO-28) Yine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Belediyemizin 2016 Yılına ait 2 sayfa 13 maddeden ibaret olarak düzenlenen Tahsilat İşlemlerinin Denetimine ait rapor ile 3 sayfa 12 maddeden oluşan Gider Bütçesi Denetleme Raporu ve 15 sayfadan oluşan Denetim Listesi raporlarının yazılı olduğu şekilde tasdik edilmesine oybirliği ile kabul edilerek karar verildi.

KARAR NO-29) Şehir içerisindeki evlerin altında ahırlarda beslenen küçük ve büyükbaş hayvanlar ile ilgili 14.10.2004 tarih ve 53 sayılı meclis kararının yeniden görüşülmesine ait Belediye Başkanının teklifi görüşülmüş olup, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu Meclis Kararının uygulamasına aynen devam edilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO-30) Belediye Meclisinin Eski ve ahşap evlerin çatı kaplamaları ile ilgili 21.10.2003 tarih ve 61 sayılı meclis kararı okunarak incelenmiş olup, yazılı olduğu şekilde olası bir yangın olayında can ve mal güvenliği açısından üzücü durumlarla karşılaşmamak için, aynı zamanda şehrin görüntü kirliliğini önlemek için bu tarihten itibaren belediyemize müracaat ederek konutlarının üzerine çatı kaplama yapmak isteyenlere Belediyece belirlenecek renkte olmak ve çevrenin görünümünü bozmayacak şekilde Belediyemizin kontrolünde olmak üzere galvanizli saçtan yapılmasına izin verilmesine, çatı işlemlerinin takibi ve kontrolünün İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-31) Uygulama İmar Planı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünce hazırlanan İlçemiz GAP ve KOP Bölgesi Örnek İmar Uygulaması Projesinde 3194 sayılı imar kanunun 18. madde uygulaması yapılacak olması sebebi ile Uygulama sahasına içerisine dahil olan Uygulama İmar Planımız içerisinde "Günübirlik Tesis alanı ve Mesire Alanlarının” Park Alanı olarak imar tadilatının tadilatı yapılmasına dair talebin yerinde ve Şehir İmar Planında incelenerek rapor hazırlanması ve hazırlanacak raporun yeniden Meclis Gündemine getirilerek görüşülmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi

KARAR NO-32) İlçemiz Seyran Mahallesi 112 ada 27 nolu parselde yol tadilatı yapılmasına dair talebin yerinde ve Şehir İmar Planında incelenerek rapor hazırlanması ve hazırlanacak raporun yeniden Meclis Gündemine getirilerek görüşülmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-33) İlçemiz Güllük Mahallesi 695 ada 1 nolu parselde Belediye Meclisinin 02.02.2017 Tarih ve 19 Sayılı kararı ile yapılarak askıya çıkarılan İmar Tadilatının Şehir Plancısı Musa ERKOÇ 'un itirazı uygun bulunmuş olup, Mülkiyeti Belediyeye ait olan alanın ileriki yıllarda İlçenin Turizm potansiyelinin artması halinde rezerv arsa olarak kullanılması göz önüne alınarak, pazar alanının 695 ada 1 nolu parselden kaldırılarak tadilattan önceki durumuna dönüştürülmesine, plan tadilatının bu şekilde yapılmasına, 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesine göre tasdik edilerek askıya çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-34) İlçemiz 149 ada 53 nolu parselde Doğal Gaz Dağıtım Tesisi yapılabilmesi için talep edilen İmar Tadilatının yerinde ve Şehir İmar Planında incelenerek rapor hazırlanması ve hazırlanacak raporun yeniden Meclis Gündemine getirilerek görüşülmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-35) Balkusan Köyünün ilçemiz sınırları içerisinde bulunduğu, yapılan kutlama ve anma törenlerinde Belediyemizce Karaman İlinde yapılan kutlamalar ile birlikte organize edildiği, ancak il programı içerisinde ilçemize gerekli önemin verilmediği ve bundan dolayı ilçemizdeki kutlamaların sönük geçtiği, ancak ilçe dışında bulunan hemşerilerimizin Belediyemizce davet edilerek yoğun bir şekilde programa katıldıklarından etkinliklerin daha güzel ve amacına uygun olarak yapılması düşüncesi ile İlçemizde ve Balkusan Köyünde kutlanan Türk Dil Bayramı Karamanoğlu Mehmetbey ‘i Anma Törenleri programlarının Belediyemizce yıllık program haline getirilerek her yıl düzenli olarak 11 - 12- 13 Mayıs tarihlerinde törenlerin Belediyemizce yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-36) 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca Enerya Karaman Gaz Dağıtım Şirketinin ilçemizde yapacağı dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-37) İlçemiz Uygulama İmar Planına göre 112 ada 27 nolu parselin imar adasında karayolundan Karayolları Genel Müdürlüğünce hazırlanan projeye uygun olarak imar adası kamulaştırma hattına çekilmesi ve plan tadilatının hazırlandığı şekilde yapılmasına, yapılan imar tadilatının 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesine göre tasdik edilerek askıya çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-38) Uygulama İmar Planı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünce hazırlanan İlçemiz GAP ve KOP Bölgesi Örnek İmar Uygulaması Projesinde 3194 sayılı imar kanunun 18. madde uygulaması yapılacak olması sebebi ile Uygulama sahasına içerisine dahil olan Uygulama İmar Planımız içerisinde "Günübirlik Tesis alanı ve Mesire Alanlarının” Park Alanı olarak imar tadilatının hazırlandığı şekilde yapılmasına, yapılan imar tadilatının 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesine göre tasdik edilerek askıya çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-39) İlçemiz Değirmenlik Mahallesi 149 ada 53 nolu parseli kapsayan alanın 149 ada 53 parseli kapsayan alan mevcut imar planında Otel-Motel alanı olarak planlandığı, İlçemizde ihtiyaç bulunan ve yapılacak olan Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin yapılması ve dağıtım işlemlerine başlanması için Otel – Motel Alanının kaldırılarak plan değişikliği yapılarak Doğalgaz Dağıtım Tesis Alanı olarak İmar Tadilatının yapılmasına, yapılan imar tadilatının 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesine göre tasdik edilerek askıya çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-40) Belediyemizin 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesine dair Belediye Encümeninin 26.04.2017 tarih ve 143 sayılı kararı görüşülmüş olup, İdari ve Kesin Hesap cetvellerinde hiçbir değişiklik yapılmadan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesine göre yazılı olduğu şekilde tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-41) İlçe Müftülüğünün yazılarına göre Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde yapılan görüşmelerde, bahsi geçen kararda muhatabın Türkiye Diyanet Vakfı yerine Diyanet İşleri Başkanlığı tüzel kişiliği olması sebebiyle, herhangi bir bedel ödemek suretiyle arsanın devralınmasının mümkün olamayacağı belirtildiğinden bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla İlçemiz Güllük Mahallesi 708 ada 1 nolu parselde Caminin Belediyemizce yaptırılmasına ve Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesine oybirliği ile karar verildi. Caminin yapımı tamamlandıktan sonra hizmete açılarak vatandaşlarımızın ibadetlerini yapabilmeleri için Diyanet İşleri Başkanlığına devrinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-42) Belediyemizce İlçemiz Orta Mahallede 250 ada 2 nolu parselde bulunan Hamamın ilçemizin tarihi tek hamamı olduğu, aynı bölgede bulunan Tarihi Ulucaminin müştemilatı olduğu, söz konusu 250 ada 1 parselin durumundan dolayı giriş yolu bulunmadığından projenin 2 senedir beklemede olduğundan, söz konusu 250 ada 1 nolu parselin kamulaştırma işlemlerinin yapılarak, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ödediği bedelin geri kalan kısmının Belediyemizce ödenmesine, tapu işlemlerinin Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına yaptırılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-43) Belediyemizce yapılacak olan Ermenek Şehir Stadyumu ve KOP kapsamında yer alan projeler için Belediyemiz bütçesinin ödenek kalemleri yetersiz kaldığından dolayı Belediyemizce gelir ve gider bütçesi birbirine denk olacak şekilde 5.500.000,00 TL olarak Ek Bütçe hazırlanmasına; hazırlanacak olan Ek Bütçede Fen İşleri Müdürlüğünün yazılarında belirtildiği üzere ödenek kalemlerine ödeneklerinin konmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-44) Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün 16.05.2017 tarih ve E. 149209 sayılı yazısına göre 70-50 KGM Yol Kontrol Kesim nolu Karaman- Bucakkışla-Ermenek İl yolu güzergahı Km: 104+300 - 105+624 arasında 10 metre yüksekliğinde iksa ve istinat duvar imalatı için ek kamulaştırma ihtiyacından dolayı oluşturulan kamulaştırma sınırı belirlenmiş olup, belirlenen Kamulaştırma Plan sınırının İmar Planına aynen işlenmesi ve imar tadilatlarının yapılması talebinin talebinin konunun yerinde ve şehir imar planında incelenerek buna ait rapor hazırlanması, hazırlanacak raporun yeniden Meclis Gündemine getirilerek görüşülmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-45) İlçemiz Seyran Mahallesi 102 ada 3 nolu parsele inşaat yaptırmak için Plan Notlarında yer alan 19.maddenin revize edilerek mağduriyetinin giderilmesi talebinin konunun yerinde ve şehir imar planında incelenerek buna ait rapor hazırlanması, hazırlanacak raporun yeniden Meclis Gündemine getirilerek görüşülmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-46) İlçemiz Güllük Mahallesi Mıntıka No: 1 ‘de 5-6 no ile gösterilen Dibekli Sokağın isminin Ali KESKİN Sokağı olarak değiştirilmesine, Yeni verilen sokak isminin 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin “n” bendine göre Belediye Meclisince tasdik edilmesine ve yine 5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince Kaymakamlık Makamının onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-47) Ermenek İlçe Merkezindeki çatılarda kurulan Güneş Enerjili Su Isıtıcılarının çatı mahya yüksekliğini geçmeyecek şekilde imar planı notları ile birlikte değerlendirilerek 3 Temmuz 2017 tarihinde 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile plan notlarında varsa çelişkilerin giderilmesi amacıyla plan notlarının incelenmesi, düzenlenmesi ve plan notuna ilave edilmesi için konunun yerinde ve şehir imar planında incelenerek buna ait rapor hazırlanması, hazırlanacak raporun yeniden Meclis Gündemine getirilerek görüşülmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-48) İlçemiz Meydan Mahallesi Mezarlığın altından başlayarak Güllük Mahallesi METEM eski binası önünü kadar olan Halil AKBULUT Caddesinin;


 1. İlçemiz Meydan Mahallesine ait krokide belirtildiği şekilde Mezarlık Altından 31 no ile başlayarak 32 no ile devam eden Değirmenlik Mahallesi Mıntıka No:1 krokisinde 5 no ile biten Fikret Ünlü Kapalı Spor Salonu yanına kadar kısmına Halil AKBULUT Caddesi,
 2. İlçemiz Değirmenlik Mahallesi Mıntıka No:1 krokisinde Fikret Ünlü Kapalı Spor Salonunun yanından başlayan, 5 – 6 no ile devam edip, Güllük Mahallesi Mıntıka No:1 krokisinde 13 – 14 no ile gösterilen ve METEM eski binası önünde biten kısmına ise Uğur SÖZKESEN Caddesi isminin verilmesine, Yeni verilen cadde isimlerinin 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin “n” bendine göre Belediye Meclisince tasdik edilmesine ve yine 5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince Kaymakamlık Makamının onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-49) Karayolları Gelen Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün 70-50 KGM Yol Kontrol Kesim Nolu Karaman – Bucakkışla – Ermenek İl Yolu için belirlenen kamulaştırma sınırının İmar Planına işlenmesine ait talebinin hazırlanan projeye uygun olarak imar adası kamulaştırma hattına çekilmesi ve plan tadilatının hazırlandığı şekilde 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesine göre onaylanmasına ve askıya çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-50) İlçemiz Seyran Mahallesinde 102 ada 3 nolu parseldeki tadilat talebinin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesine kadar Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 19. Maddesinin "...... Ayrık nizam olarak belirlenen alanlarda parsel cephesi 14 metreden dar olamaz. 14 metreden dar olan yerlerde komşu parselle birleştirilerek ikiz nizam yapı yapılabilir..........." kısmının  "........... Ayrık nizam olarak belirlenen alanlarda parsel cephesi 17 metreden dar olamaz. 17 metreden dar olan yerlerde komşu parselle birleştirilerek ikiz nizam yapı yapılabilir........"şeklinde düzenlenmesine ve plan notlarının tadilatının  hazırlandığı şekilde 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesine göre onaylanmasına ve askıya çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-51) İlçe Merkezlerinde çatılarda kurulan Güneş Enerjili su ısıtıcılarının şehir siluetini olumsuz etkilediğinden, "Güneş enerji sistemleri, su depoları, tv antenleri, klimalar vb. teknik elemanlar; görüntü kirliliği yaratmayacak şekilde konumlandırılacaktır. Bulunduğu konuma göre çatı veya bina cephesinde görünmeyecek şekilde ve mahya yüksekliğini geçmeyecek şekilde"  İmar Plan Notlarının 32. maddesi olarak ilave edilmesine  3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesine göre onaylanmasına ve askıya çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-52) İlçe Merkezinde işyeri, Sosyal amaçlı tesis alanı ile halkımızın kullanımına açılabilecek bir pazar yerinin ve otoparkın bulunmadığından Belediyemize ait 403 ada 15 ve 20 nolu parsellerin konumunun Belediyemizce değerlendirilerek ihtiyaç doğrultusunda, kendileri ile ve komşu parsellerle tevhit edilmesi, hazırlanacak projeler ile Belediye Hizmet Alanı, pazar yeri, sosyal amaçlı tesisler, otopark ve mesken olarak düzenlenmesi, bu parsellerle ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması, komşu parsellerin satın alınarak projeye dahil edilmesi için tevhit edilmesi, buna ait projelerin hazırlanması ve proje üzerinden satış yapılması ile gerektiği takdirde yine Belediyemizce ihtiyaç duyulması halinde satışının yapılması ve kat karşılığı sözleşme yapılarak devredilmesine,  söz konusu işlemlerin yapılması ve bununla ilgili Tapu Müdürlüğünde yapılacak iş ve işlemler ile hazırlanacak belgelere imza atmak üzere Belediye Başkanının tam yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-53) İlçe Merkezinde işyeri, Sosyal Amaçlığ Tesis Alanları, ayrıca halkımızın kullanımına açılabilecek bir pazar yerinin ve otoparkın bulunmadığından Belediyemize ait bulunan 761 ada 1 ve 2 nolu parsellerin Belediyemizce değerlendirilerek ihtiyaç doğrultusunda tevhit edilmesi, Pazar Yeri, Otopark ve Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine, buna ait projelerin hazırlanmasına ve proje üzerinden satışının yapılmasına ve gerektiği takdirde yine Belediyemizce ihtiyaç duyulması halinde satışının yapılması ile kat karşılığı sözleşme yapılarak devredilmesine,  söz konusu işlemlerin yapılması ve bununla ilgili Tapu Müdürlüğünde yapılacak iş ve işlemler ile hazırlanacak belgelere imza atmak üzere Belediye Başkanının tam yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-54) Belediyemizce üyesi bulunduğumuz Karaman İl Özel İdaresi ve Belediyeleri Çevre – Altyapı Temel Hizmetler Birliğinden 03.08.2017 tarihi itibarıyla ayrılmamıza oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-55) İlçemiz Seyran Mahallesi 101 ada 3 nolu parsel ve Güllük Mahallesi 714 ada 1 nolu parseller üzerine Bölge Şebeke İstasyonu inşa etmek istediklerine dair Enerya Karaman Gaz Dağıtım A.Ş. ‘nin imar plan tadilatının Belediye Meclisi İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-56) Meram Elektrik Dağıtım A.Ş 'nin yazılı talebi doğrultusunda İlçemiz 3. Ana Cadde, Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Meydan Parkı civarı, Meydan Mahallesi Havuzlu Mevkii ve Güllük Mahallesi Hasanpınarı yol ayrımı civarında trafo binası yapımı için Uygulama İmar Planında yukarıda belirtilen bölgelerde yapılacak plan tadilatının Belediye Meclisi İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-57) İlçemiz Seyran Mahallesinde Ermenek Devlet Hastanesi hizmet binasının bulunduğu imar adasında yapılan son imar değişikliği ile Belediyemize ait olarak bırakılan ve 1640 m2 lik 109 ada 54 nolu parselin hastane hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak Ermenek Devlet Hastanesi adına devrinin yapılamasına, devir işlemleri için Belediye Başkanı Uğur SÖZKESEN ‘in tam yetkili kılınmasına, oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-58) İlçemiz Seyran Mahallesinde 1015 ada 11 nolu parselde yapımı devam eden inşaatları için İmar Planında Trafo Yeri olarak tadilat yapmak isteyen ATÖLYE 3H Mimarlık Ltd. Şti. ‘nin talebinin Belediye Meclisi İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-59) İlçemiz Meydan Mahallesinde Ali AYDOĞDU ‘ya ait Meydan Mahallesi 421 ada 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerin Koruma Amaçlı İmar Planı Kapsamında 11 ve 12 nolu parsellerin ticari alan olarak nitelendiği, 9 ve 10 nolu parsellerin konut alanı olduğunu, bu konut alanının da ticari alan olarak plan tadilatı yapılmasını talep edildiğinden, söz konusu tadilat talebinin Belediye Meclisi İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-60) Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Güllük Mahallesi 253 ada 38, 39, 40, 41, 42 ve 43 nolu parsellerin ve yine Seyran Mahallesi 106 ada 2 nolu parselin Kamu Yararı da gözetilerek Belediyemizce satışının yapılmasına, satış işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-61) İlçemize yapılan en önemli yatırımlardan olan Doğalgaz çalışmalarının hat tesis işlemleri sırasında doğal gaz dağıtımının yapılması ve basıncın düşürülmesi amacıyla Ermenek Selçuklu Otelin Güneyinde bulunan 149 ada 53 parsel içerisine yapılacak olan depo ile ara istasyonların yapılacak olduğu 101 ada 3 parsel, 714 ada 1 numaralı parsellerin bulunduğu alanlarda hazırlanan imar planı tadilatının yapılarak 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onaylanarak askıya çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-62) İlçemiz 3.Ana Cadde, Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Meydan Parkı civarı, Meydan Mahallesi Havuzlu Mevkii ve Güllük Mahallesi Hasanpınarı yol ayrımı civarında elektrik hatlarının yer altı alınması çalışmalarının yapılması amacıyla trafo yerlerinin tespit edilmesi için hazırlanan imar tadilatının yapılmasına,


 1. Belirtilen yerler içerisinde Belediyemize ait olan 422 ada 1 parsel ve 435 ada 16 parseller de gösterilen yerlere trafo binası yapımı için gerekli iznin verilmesine,
 2. Yine belirtilen yerler içerisinde şahsa ait olan 143 ada 22 nolu parselin ise kamulaştırma işlemlerinin MEDAŞ tarafından yapılarak satın alınmasına ve trafo binasının yapımına izin verilmesine,

Yapılan İmar Tadilatının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre tasdik edilerek askıya çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-63) İlçemiz Seyran Mahallesinde 109 ada 90 parselin bir kısmının İmar Plan tadilatı yapılarak Trafo Alanı olarak değiştirilmesine ve hazırlandığı şekli ile plan tadilatının yapılmasına ve yapılan İmar Tadilatının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre tasdik edilerek askıya çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-64) İlçemiz Meydan Mahallesi 421 ada 9, 10, 11, 12 nolu parselleri kapsayan alanda Koruma Amaçlı İmar Planında yapılan tadilatın hazırlandığı şekli ile yapılmasına,  ve yapılan İmar Tadilatının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre tasdik edilerek askıya çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-65) İlçemiz Sandıklı Mahallesi Mıntıka No: 1 krokisinde 15-16 ile gösterilen Latifoğlu Sokağın isminin Latifağa Sokağı olarak değiştirilmesi 5393 Sayılı Kanununun 18. maddesinin “n” bendine göre tasdik edilerek Kaymakamlık Makamının onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-66) Ermenek Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs Yönetmeliğinin tereddüte düşülen maddelerin revize edilmesine, belirlenen güzergahların yazılı olduğu şekilde tasdik edilmesine ve ücretlerinin belirlenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-67) İlçemiz Taşbaşı Mahallesi 761 ada 1 ve 2 nolu parsellerde Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararlarına göre imar tadilatı yapılması talebinin Belediye Meclisi İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-68) İlçemiz Güllük Mahallesi Uğur SÖZKESEN Caddesi ile Ali KESKİN Sokağın birleşim noktası olan dört yolun kesişim noktasında trafiği rahatlatmak için imar tadilatı yapılması talebinin Belediye Meclisi İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-69) İlçemiz Meydan Mahallesinde 436 ada nolu parselde bulunan yapıya göre 15 metrelik imar yolunda tadilat yapılması talebinin Belediye Meclisi İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-70) İlçemiz Kuruseki Mevkiinde Okullar Bölgesinde Belediyemizce yeni yapılan parka Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet KIZILCA Parkı ismi verilmesine ve 5393 Sayılı Kanununun 18. maddesinin “n” bendine göre tasdik edilerek Kaymakamlık Makamının onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Belediye Meclisi gündeminde yazılı konuları müzakere ederek karara bağlamış olup, İmar Komisyonuna havale edilen konulardan ilçemiz açısından önemli olan ve karara bağlanması gereken maddeleri görüşerek raporlarının hazırlanarak Meclis gündemine getirilmesi için toplantıya 15:25 ‘de 10 dakika ara verilmiş olup, bu sürenin sonunda hazırlanarak gündeme sunulan Komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.

KARAR NO-71) Mülkiyeti Belediyeye ait 761 ada 1 ve 2 nolu parsellerin tadilatına ilişkin olarak Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda hazırlandığı şekilde İmar Tadilatının yapılarak 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesine göre onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-72) İlçemiz Güllük Mahallesi Uğur SÖZKESEN Caddesi ile Ali KESKİN Sokağın birleşim noktası olan dört yolun kesişim noktasında trafiği rahatlatmak için kavşak yapımı planlanarak hazırlandığı şekilde İmar Tadilatının yapılarak 3194 Sayılı Kanunun 8/b madde sine göre onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-73) İlçemiz Meydan Mahallesinde 436 ada 6 nolu mevcut parsel üzerinde bulunan yapının korunması gerektiğinden ve yapının oturum izni (yapı Kullanım Belgesi ) olmasından dolayı belirtilen 15.00 mt imar yolunun 436 ada 6 nolu parsele göre plan tadilatı yapılarak 3194 Sayılı Kanunun 8/b madde sine göre onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-74) Belediyemize ait İlçemiz Kuruseki Mevkiinde bulunan mezbahanenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yayımladığı yönetmelikte belirtilen standartları sağlamadığından dolayı faaliyeti durdurulmuş olup, ilçemizde daha sağlıklı ve standartlara uygun ortamda veteriner hekim gözetiminde kesim yapılarak halkımıza daha taze ve sağlıklı et yedirilmesinin sağlanması, halk sağlığının korunması açısından konunun önemli olmasından dolayı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının standartlarına uygun olarak Modüler Mezbahane yapılması için KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Belediyemiz arasında 07.10.2017 tarihinde yapılan protokol gereği hazırlanan projemizin keşif özetine göre yaklaşık maliyeti 910.429,29 TL olduğundan ve Belediyemizin imkânları kısıtlı olduğundan, bu gün itibarıyla Belediyemiz bütçesinden bu miktarın karşılanamayacağından dolayı Belediyemiz tarafından hazırlanan projeye göre maliyeti 910.429,29 TL olan proje bedelinin %17,63 ’luk kısmı olan 160.492,00 TL ‘nin Belediyemizce karşılanmasına, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında nakdi yardım talebinde bulunulmasına, oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-75) Belediyemizin 2018 yılı Taslak Bütçe ve Eklerine ait Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunmuş olup, gelir ve giderin birbirine denk olacak şekilde 20.000.000,00 TL olarak yazılı olduğu şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-76) Belediyemizin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanabilmesi için GES yapılması amacıyla mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Akçamescit Mahallesi 561 ada 38 parselin Belediyemize tahsisinin yaptırılmasına, Tahsis işleminin mümkün olmaması halinde söz konusu arsanın Belediyemizce satın alınması veya kiralanması yöntemiyle işlemlerin yaptırılmasına ve GES ‘in kurulum işlemlerine başlanmasına, 561 ada 38 parselin tahsis, kiralama ve satınalma işlemleri ile GES Santrallerinin kurulum işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-77) TOTAL Petrol İstasyonunun S.S. Ermenek Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine hissemizin satışı mümkün olduğundan dolayı Belediyemizin %20 hissesinin karşılığının tespit edilerek satılmasının uygun olacağı değerlendirildiğinden TOTAL Petrol İstasyonunun hissemizin satışına ait konunun;

Arsa değerinin günümüz fiyatlarına göre güncel olarak tespiti, arsa üzerine yapılan ve kiraya verilen yerlerin kira bedellerinin tespitinin yapılması ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden bu konuya ait görüş alınarak Belediyemizin %20 hissesine denk gelen bedelin, tespit edilmesi için Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,

Komisyondan gelecek rapor doğrultusunda konunun yeniden Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanmasına,  oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-78) İlçemiz Güllük Mahallesi Uğur Sözkesen Caddesi üzerinde bulunan 2. Güllük Köprüsü bitişiğinde bulunan parsel boşluğunun park alanı olarak tanzim edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu park alanına Reşit Keskin Parkı isminin verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin “n” bendine göre Belediye Meclisince tasdik edilmesine ve yine 5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince Kaymakamlık Makamının onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-79) TOTAL Petrol İstasyonunda %20 ‘lik Belediyemiz hissesinin 1.500.000,00 TL bedel üzerinden S.S. Ermenek Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine buna ait protokol hükümleri doğrultusunda kabul ettikleri takdirde ücreti tahsil edilmek suretiyle protokol tanzim edilerek devrinin yapılmasına,

Konunun ilgili kooperatife yazılı olarak bildirilmesine ve devir işleminin yapılması için Belediye Başkanı Uğur SÖZKESEN ‘in tam yetkili kılınmasına, devrin yapılmasının mümkün olmadığı takdirde hisse ortaklığı uygulamasının yine buna ait protokoller doğrultusunda daha önce yapıldığı şekli ile uygulanmasına devam edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-80) Uğur SEVİMLİ İnş. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti. ‘nin İlçemiz Değirmenlik Mahallesi 211 ada 7 nolu parselde plan tadilatı yapılması talebinin Belediye Meclisi İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-81) İlçemiz Güneyyurt Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Narlıca, Hisarönü ve Beşikçi vb. mevkilerde meyve – sebze yetiştiriciliği ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayanların talepte bulunması ve hayvancılık, sebze ve meyve yetiştiren ve bunları belgeleyen bağ sahiplerine aşağıda yazılı şartlar doğrultusunda Belediyece geçici içme suyu abonesi verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-82) Mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait İlçemiz Taşbaşı Mahallesi 490 ada 35 parselin 6969,30 m2 lik ve 36 nolu parselin 10654,43 m2 lik kısımlarının DSİ tarafından kamulaştırma yapılarak bölgeye halkımızın kullanımı için farklı amaçlarda kullanılmak üzere sosyal tesisler yapıldığı, 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi hükümleri gereğince Kamulaştırma yapıldığı tarihte ödenen bedelin 2017 yılı için güncellenmesi ile oluşacak bedel üzerinden Belediyemizce devralınması için Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünden talepte bulunulmasına,

Talebimizin uygun görülmesi halinde bedelin Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğüne ödenerek İlçemiz Taşbaşı Mahallesi 490 ada 35 parselin 6969,30 m2 lik ve 36 nolu parselin 10654,43 m2 lik kısımlarının veya mümkün olmadığı takdirde 490 ada 35 ve 36 nolu parsellerin devir alınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-83) Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ekli liste incelenmiş ve Belediyemiz Birimlerinde 2017 yılı içinde kullanılan ödeneklerden (-) bakiye veren harcama kalemleri tespit edilmiş olup, bu kalemlerin birimlerde bulunan ve kullanılmayan diğer ödeneklerden ekli listede belirtilen şekilde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin “b” bendine göre birimler arası ödenek aktarımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO-84) Ermenek Turkuaz Turizm İşletmeleri Sanayi ve Limited Şirketinin 2018 Yılında katılacağı ihalelerde ve mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde kullanmak üzere nakdi ve gayri nakdi limitlerin yeniden gözden geçirilmesine karar verilmiş olup, şirketimizin yapılacak ihalelerde, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde kullanılmak üzere 2.000.000 TL nakit ve gayri nakit limitli geçici ve kesin teminat mektubu, çek, kredi, leasing vb. kullanılması için ilçemizde bulunan bankalar ile görüşmelerde bulunularak yapılacak borçlanmalara ilişkin limitimizin artırılmasına,

Söz konusu 2.000.000 TL limitli krediler için Belediyemizce müteselsil kefil olunmasına, Bankalarca ipotek talebi olması halinde Belediyemize ait taşınmazlardan veya vadeli - vadesiz hesaplardan belirlenen miktarın ipotek olarak gösterilmesine, kredi tahsisi ve geçici ve kesin teminat mektubu alım işlemleri için Bankalar nezdinde yapılacak tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı Uğur SÖZKESEN ‘in tam yetkili kılınmasına, oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 
 • İLETİŞİM / ULAŞIM

  Adres: Ermenek Belediye Binası
  Taşbaşı Mahallesi, 70400
  Ermenek / KARAMAN / TÜRKİYE
  E-mail: info@ermenek.bel.tr
  Tel: +90 338 716 19 91
  444 73 31 ( Beyaz Masa )
  © Copyright 2016. (All rights reserved) Tüm hakları Ermenek Belediyesi 'ne aittir, Ermenek - Karaman - TÜRKİYE.