2018 YILI MECLİS KARARLARI

2018 YILI MECLİS KARARLARI

ERMENEK BELEDİYESİ 2018 MECLİS KARARLARI

KARAR-1)  5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.  Maddesi hükümlerine göre Belediye Meclisinin haziran ayının tatil olarak belirlenmesine ve diğer toplantı günlerinin de yazılı olduğu şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-2)  5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine göre yapılan gizli oylama neticesinde oyların tasnifi sonucunda 11 oyla Kemal EYİDAYI, 10 oyla Mehmet ALATALI, 9 oyla Ahmet Bülent BADEMCİ ‘nin 2018 yılı için Denetim Komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-3) 31.12.2017 tarih ve 30287 Mükerrer sayılı Resmi Gazete yayınlanan 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde belirtildiği gibi Belediyemizde çalışan ve resmi kıyafet taşıyan Zabıta Amir ve Memurları ile İtfaiye Memur ve Şoförlerine verilecek fazla çalışma ücreti yayınlanmış olup, 260,00 TL (İkiyüzaltmış TL) 'nin 01.01.2018 tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar aylık maktu fazla çalışma ücreti olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-4) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine göre, 2018 yılında Belediye Meclis Başkan ve Üyeleri ile Komisyon Üyelerine yapılan hesaplamalar sonucu her toplantı günü için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-5) Belediyemizde 2018 yılında Norm Kadro Karşılığı çalıştırılacak olan sözleşmeli personel ücretlerinin yazılı olduğu şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-6) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ait Yönetmeliğin 24.  Maddesine göre 2018 yılında çalıştırılacak vizeli işçi sayısının 228 adam/ay olarak tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-7) İlçemiz Taşbaşı Mahallesi 405 ada 2 nolu parselde kayıtlı Belediye İş Merkezinde bulunan Belediyemize ait 13 nolu işyerinde faaliyet göstermekte olan Selçuk Üniversitesi, Ermenek Belediyesi ve KOP İdaresi işbirliği ile açılan Süs Taşı İşlemeciliği Atölyesi 2017 Mayıs ayından beri faaliyette olup, Belediyemize ait Süs Taşı İşleme Atölyesine  ilave olarak 11 ve 12 nolu bağımsız bölümlerinde kiraya verilmesi uygun görüldüğünden, Belediye İş Merkezinde bulunan Belediyemize ait 11, 12, 13 nolu bağımsız bölümlerdeki dükkânların Belediyemizce Süs Taşı İşlemeciliği Atölyesi olarak yakıt, elektrik, su vb. diğer aboneliklerinin yaptırılmak suretiyle kiralayana ait olacak şekilde aylık 1500,00 TL ‘den kiraya verilmesioybirliği ile karar verildi.

11, 12, 13 nolu bağımsız bölümlerdeki dükkânların Belediyemizce ait Süs Taşı İşlemeciliği Atölyesi olarak kiralanması halinde ise maliyet giderlerinin azalacağı düşünülerek Belediyemizce gelir elde edilmesi için 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre yakıt, elektrik, su vb. diğer aboneliklerinin yaptırılmak suretiyle kiralayana ait olarak aylık 1500,00 TL ‘den kiraya verilmesine, Kiralama işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine,

KARAR-8) İlçemiz Değirmenlik Mahallesi 211 ada 7 nolu parseldeki tadilat talebinin İmar Komisyon Raporunda yazılı olduğu şekilde ada bazında yapıldığından, tadilat talebinin olduğu yer İmar planında kısmen park kısmen konut alanı olduğu, park alanının daraltıldığından yapılan değerlendirmede ada bazında yeşil alanın küçültülmesi talebinin İmar Planı genel revizyonunda değerlendirilmesinin daha uygun olacağı düşünülerek Red edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

KARAR-9) Belediye Meclis Üyesi Aytekin AYDIN ‘ın Belediye Meclis Üyeliğinden istifa dilekçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 29. Maddesi hükümleri doğrultusunda okunarak oylamaya sunulmuş olup, yapılan açık oylama neticesinde oybirliği ile kabulüne ve boş kalan meclis üyeliği için İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak talepte bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR-10) Belediye Meclisi İmar Komisyon Üyesi olarak görev yapan Aytekin AYDIN ‘ın istifası ile boşalan Meclis Katip Üyeliği için gizli oyla yapılan seçimde oyların tasnifi sonucunda 5393 Sayılı Kanunun 19. Maddesi hükümleri doğrultusunda bir sonraki mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere 11 oyla Meclis Üyesi Mehmet ALATALI ‘nın Katip Üye olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-11) Belediye Meclisi İmar Komisyon Üyesi olarak görev yapan Aytekin AYDIN ‘ın istifası ile boşalan İmar Komisyon Üyeliği için İmar Komisyonunun bir yıllık görev süresinin bitimi olan Nisan ayına kadar görev yapmak üzere yeniden gizli oyla yapılan seçimde oyların tasnifi sonucunda 5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesi hükümleri doğrultusunda Nisan ayında yapılacak toplantıda yapılacak komisyon üyesi seçimlerine kadar görev yapmak üzere 11 oyla Meclis Üyesi Gülşen GÖRGÜLÜ ‘nün İmar Komisyon Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-12) İlçemiz Başpınar Mahallesi 237 ada 1 nolu parselde bulunan evin sahipleri Hasan YEŞİL ve Kiraz YEŞİL ‘e ait evin doğu tarafında bulunan evin yanması sonucu, evlerinin hasar gördüğü, ayrıca söz konusu parselin Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde yol olarak nitelendirildiğinden ilgililerin yazılı talebi doğrultusunda satın alınmasına, Tapu Müdürlüğünde bununla ilgili hazırlanacak evrak ve belgelere imza atmak için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-13) TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yatırım İzleme Daire Başkanlığı TEDAŞ Meram Bölge Müdürlüğünün yazıları doğrultusunda Belediyemize ait 899 ada 1 nolu parselde bulunan trafo yerinin TEDAŞ Genel Müdürlüğünce 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30'uncu maddesine göre yapılan bedel tespit işlemi neticesinde 152,04 m2 belirlenen bedel doğrultusunda satışının yapılarak ücretinin tahsil edilmesine,

Bundan sonra TEDAŞ veya kamu kurumlarınca talep edilecek kamulaştırma ve satış işlemlerinde Belediyemiz işlemlerinin daha hızlı ve sağlıklı yürümesi ve Tapu Müdürlüğünde bununla ilgili yapılacak işlemler ile hazırlanacak belge ve evraklara imza atmak için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-14) Ermenek Turkuaz Turizm İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ‘nin yazısı ekinde sunulan 2018 yılı Gelir ve Gider Bütçesinin hazırlandığı şekli ile birbirine denk olacak şekilde 15.700.000,00 TL olarak tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-15) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.02.2015 tarihli 2015/8 sayılı Genelgesinin 6. Maddesi hükümleri doğrultusunda Belediyemiz Norm Kadrosunda münhal durumda bulunan G.İ.H. sınıfından 4. Derecelik bir adet Kentsel Tasarım Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek yerine yine 4. Derecelik G.İ.H. sınıfından bir adet Muhtarlıklar Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesine, Bununla ilgili belge ve tanzim edilecek cetvellerin hazırlanarak Valilik Makamına gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-16) Belediye Meclis Üyesi Hasan KALAN ‘ın yazılı talebi değerlendirilmiş olup, Kebenbaşının (Firan Kalesi) 1. Derece arkeolojik sit alanı olmakla birlikte 2014 yılı Şubat ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince yapılan Turizm geliştirme çalışmalarında uygun olmayacağı ve can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacağından dolayı turizm çalışması yapılmasına uygun bir alan olmadığı, Seyir Terasının Ermenek Turkuaz gölü kenarında yapıldığı, yine İlçemiz Atatürk caddesi üzerine yapılacak olan parklarda da seyir terasının yapılacağı; Teleferik hattının fiyat araştırmalarından sonra konunun yeniden değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-17) Belediyemize ait Mezbahanenin Kesimhane olarak kullanılması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının standartlarına uygun olarak yeniden düzenlendiğinden ve ruhsat alınarak faaliyete başlanabilmesi için veteriner hekim çalıştırılması gerektiğinden, çalışma durumları da göz önüne alınmak suretiyle 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi hükümlerine göre; aylık net ücreti 1450,00 TL üzerinden Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmesi yapılarak veya aylık net ücreti 2.913,00 TL üzerinden  Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi yapılarak bir adet Veteriner Hekim Çalıştırılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR-18) İlçemiz Değirmenlik Mahallesi 211 ada 1, 2, 4, 5, 6, 24 nolu parsellerde Uğur Sevimli İnş. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan plan tadilatlarının yerinde ve Şehir İmar Planında incelenerek rapor hazırlanması ve hazırlanacak raporun yeniden Meclis Gündemine getirilerek görüşülmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-19) Belediyemize ait İlçemiz Kuruseki Mevkiinde yeni yapılan Mezbahane Binası ve ISUZU marka Et Taşıma Kamyonunun 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre kiraya verilmesine, Kiralama işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-20) Belediyemize ait 70E9857 plakalı TRANSİT 350M cenaze aracının Belediyemizde kalması halinde maddi olarak külfet getirdiği düşünülerek kiraya verilerek çalıştırılmak suretiyle gelir elde edilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmış olup, buna göre 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre kiraya verilmesine, Kiralama işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-21) İlçemizde Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılacak olan Kültürhan projesi için uygun görülen İlçemiz Taşbaşı Mahallesi 761 ada 1 ve 2 nolu parseller üzerinde yapılacak projelerde Ticari Mekânlar ve Otoparklar Belediyemizde kalmak şartıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına ücretsiz tahsisinin yapılmasına ve söz konusu projenin tahsis işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-22) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine göre Belediye Başkanı tarafından hazırlanan Belediye Birimlerinin 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerine ilişkin hazırlanarak ekte sunulan 17 sayfadan oluşan Faaliyet Raporu aynı Kanunun 19. Maddesine göre Meclis 1. Başkan Vekili Gülşen GÖRGÜLÜ tarafından okundu.
Okunan Faaliyet Raporu hakkında yapılan açık oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmesine karar verildi.

KARAR-23) Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 26 sayılı kararı ile seçilmiş olan Encümen Üyelerinin bir yıllık çalışma süreleri dolmuş olduğundan yeniden gizli oylama ile yapılan seçimler neticesinde oyların tasnifi sonucu Meclis Üyelerinden 10 oy alan Gülşen GÖRGÜLÜ ve 8 oy alan Durmuş AÇIKBAŞ ‘ın 1 yıl müddetle Encümen üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine ve bu süreninin bitiminde yeniden 5393 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda üye seçiminin yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR-24) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre bir yıllık görev süreleri dolan Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu için, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle yeniden gizli oylama ile yapılan seçimler neticesinde oyların tasnifi sonucu;
a) Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine bir yıl müddetle görev yapmak için Belediye Meclis Üyelerinden 10 ‘ar oy alan Ahmet Bülent BADEMCİ, Kadir EŞME, Ahmet KARAHAN, Kemal EYİDAYI ve 9 oy alan Mehmet ALATALI ‘nın seçilmelerine,
b) Belediye Meclisi İmar Komisyon üyeliğine ise bir yıl müddetle görev yapmak için Belediye Meclis Üyelerinden 10 ‘ar oy alan Mehmet ALATALI, Fadime ÇİFTÇİ, Ali DÖKMECİ, 9 oy alan Mustafa DEMİR ve 8 oy alan Durmuş AÇIKBAŞ ‘ın seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR-25) İlçemiz Değirmenlik Mahallesi 211 ada 1, 2, 4, 5, 6, 24 nolu parsellerde Uğur Sevimli İnş. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan plan tadilatlarının ada bazında imar tadilatı yapılmasının uygun olmadığı, bu durumun revizyon dahilinde ileriki zamanlarda bölgede yapılacak imar tadilatlarında değerlendirilmesinin daha uygun olacağı ve bölgede bulunan korumalı yapının ana yola durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğinden imar tadilatının Red edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-26) Belediyemiz Norm Kadrosunda Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Birim Çalışma Yönetmeliğinin yapılan açık oylama neticesinde oybirliği ile okunduğu şekli ile kabul edilmesine ve tasdik edilerek yürürlüğe konulmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR-27) Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Görev ve Çalışma Yönetmeliğine eklenmesi talep edilen maddelerin yönetmeliğin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri başlıklı 4. Maddesine eklenmesine, eklendiği şekli ile tasdik edilerek yürürlüğe konulmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR-28) Belediye Encümenin 20.03.2018 tarihli ve 41 sayılı ve 27.03.2018 tarihli 43 sayılı kararları ile Ermenek Turkuaz Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ‘ne kiralanmış bulunmakta iken geriye alınan işletmelerin Destek Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak çalıştırılması kararı alındığından ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bütçesinin bu gün itibarıyla yetersiz kaldığı görüldüğünden Belediyemizce ek bütçe yapılarak talep edilen harcama kalemlerinin bütçeye eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-29) K.M.Ü. Ermenek MYO. Müdürlüğü bünyesinde hayırsever tarafından yaptırılacak olan öğrencilerin sosyal amaçlı kullanacakları tesisleri ve uygulama otelinin Belediyemize ait 124 ada 39 parsel nolu taşınmaz içerisinde Belediyemizce uygun görülecek 12.000 m2 lik bölümüne protokol yapılmak suretiyle yapılması için 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin “e” bendi hükümleri doğrultusunda tahsisinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR-30) İlçemiz Seyran Mahallesi 109 ada 83 nolu parselin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi üzerine İmar Planında müze alanı olarak imar tadilatı yapılması talebinin Belediye Meclisi İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-31) İlçemiz Seyran Mahallesi 109 ada 72 ve 12 nolu parsellerde Huzur evi Yaşlı Yaşam Merkezi olarak İmar Tadilatı yapılmasına dair talebin Belediye Meclisi İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-32) İlçemiz Kuruseki Mevkiinde mülkiyeti orman arazisi olan 118 ada 2 parselde bulunan İmam Hatip Lisesi alanında yapılacak olan okul inşaatına açılacak imar yollarına ait plan tadilatının yapılmasına dair talebin Belediye Meclisi İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-33) TAŞELİ SAĞLIK İNŞAAT TURİZM ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ‘nin İlçemiz Keşillik Mahallesi Sınırları içerisinde 347 ada 20 ve 337 ada 42 nolu parseller üzerinde Turizm 2. Konut, Otel-Motel, Günübirlik Tesis Alanı, Konut Amaçlı İlave imar Planı çalışması yapılması talebinin ilgili tarafından kurum görüşlerinin alınarak yeniden görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-34) Belediyemize ait İlçemiz Seyran Mahallesi Fincantepesi Mevkiinde bulunan Konukevinin ücret tarifesinin güncellenmesine ve tahsilinin buna göre yapılmasına, Belediye Meclisince alınan tarifelere işlenerek bundan sonraki yıllarda da tarifelerde yapılan artış oranında artış yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR-35) Kültür ve Turizm Bakanlığının talepleri doğrultusunda Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 109 ada 83 nolu parselin Müze Alanı olarak İmar Tadilatının yapılmasına ve imar paftalarına işlenmesine, yapılan imar Tadilatının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre tasdik edilerek askıya çıkarılmasına, oybirliği ile karar verildi.

KARAR-36) İlçemiz de Yaşlı Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ihtiyacını karşılama amacı ile 109 ada 72 ve 12 nolu parsellerde hazırlandığı şekilde İmar Tadilatının yapılmasına ve imar paftalarına işlenmesine, yapılan imar Tadilatının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre tasdik edilerek askıya çıkarılmasına, oybirliği ile karar verildi.

KARAR-37) İlçemiz Seyran Mahallesi Kuruseki Mevkiinde mülkiyeti orman arazisi olan 118 ada 2 parselde bulunan İmam Hatip Lisesi alanında yapılacak olan okul inşaatına açılacak imar yollarına ait imar tadilatının hazırlandığı şekilde yapılmasına ve imar paftalarına işlenmesine, yapılan imar Tadilatının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre tasdik edilerek askıya çıkarılmasına, oybirliği ile karar verildi.
 • İLETİŞİM / ULAŞIM

  Adres: Ermenek Belediye Binası
  Taşbaşı Mahallesi, 70400
  Ermenek / KARAMAN / TÜRKİYE
  E-mail: info@ermenek.bel.tr
  Tel: +90 338 716 19 91
  444 73 31 ( Beyaz Masa )
  © Copyright 2016. (All rights reserved) Tüm hakları Ermenek Belediyesi 'ne aittir, Ermenek - Karaman - TÜRKİYE.