Tarihçe

Ermenek yöresi tarihin ilk çağlarından itibaren mühim bir yerleşim alanı olmuş ve stratejik konumundan dolayı Asur, Hitit, Pers, Makedon, Romalı ve Bizans dönemlerinde de önemini korumuştur. Özellikle Hititler, Makedonlar ve Romalılar döneminde bölgenin çok büyük bir gelişme göstererek bayındır hale geldiği, yine bugünkü ilçe merkezinin de o dönemlerde şekillenmeye başladığı, hatta Romalılar döneminde iki yüz yıl kadar bölgenin her yönden merkezi konumuna yükseldiği de bilinmektedir. Ermenek ismi de bu dönemde görev yapan Romalı kumandan Germanicus'a izafeten "Germanikopolis "den bozulmuştur. İkinci bir izah tarzında da Ermenek; kelimesinin aslı tamamen Türkçe olup Kahraman anlamına gelen (ER) ile İnsan anlamına gelen (MEN) Uygurca Karşı, Yamaç anlamına gelen (EK) kelimelerinden mürekkep olarak (KAHRAMAN İNSAN YERİ) veya (KAHRAMAN İNSANLARIN BULUNDUĞU YAMAÇ) değerlendirilmekle birlikte bir diğer rivayete göre de İREM-NAK Cennet Bağları anlamına gelir. Türklerin fetihten hemen sonra Anadolu da kurdukları üç şehir (Yenişehir, Aksaray, Ermenek) içerisinde yer almıştır. Esasen Türklerin bölgeyi tanımaları da Malazgirt zaferinden çok öncelere rastlar. Ama kesin yerleşme 1071 'den sonra ve XII. yüzyılın hemen baş1ari yani 1115 yıllarına tekabül etmektedir. Yalnız daha sonra büyük bir kısmı İslamlaşacak olan Hiristiyan Bulgar ve Varsak (Farsak) Türkleri yöreye daha önce yerleşmişler, Zira Bizanslılar daha XI. yüzyilda Ermenek kalesini ücretli askerleri olan Peçenek Türklerine bırakmıştı.

1071 'de Anadolunun kapılarını Türklere açan Malazgirt zaferinden sonra tamamıyla Türkmen nüfusu ile dolan Ermenek ve yöresine çogun1ugu Oğuzların Avşar boyuna mensup, Turgutlu, Oğuzhanlu, İkizce1ü, Mukaddemlü, Uğurlu, Kazanculu, Sarivelilü, Burhanlu gibi belli başlı oymak ve aşiret1er yer1eşecektir. Bunlar coğrafi yapının da özelliğine uygun olarak bu bö1geyi eski Türk taksimatında olduğu gibi İç-el (İç-i1) ve Taş-e1 (Dış-i1) olmak üzere iki bölümde isimlendireceklerdir. Bu esnada baş gösteren Haçlı seferlerine karşı mühim görev1er üstlenen Ermenek yöresindeki Türkmen1er, 1101 'de olduğu gibi, bu istilacıları bölgeye sokmamışlardır.

Ermenek yöresinde 1228 yılından itibaren önemli bir uç meydana getiren Türkmenler, Nure Sofi önderliğinde etraftaki kalelere hücum ederek, sınırlarını genişletmişlerdir. O'nun ölümü ile yerine geçen oğlu Kerimü'd-din Karaman Bey döneminde Erdemli'den Antalya önlerine kadar Taşeli bölgesi hakimiyet altına alınarak Ermenek başkent yapılmıştır. Bundan sonra şehir, önemli kültürel faaliyetler ve mimari eserlerin meydana getirildiği bir yer olmuştur. Belki de bu yüzden bir müddet Karamanlı adı unutularak ve devrin en önemli kaynaklarında bu devlet, Ermenek Beyliği olarak anılmaya başlanmıştır. Yine bu kaynaklarda şehrin vasıfları uzun uzun anlatılırken, beyliğin onbeş kadar şehir ve ellibir kaleden 25.000'i yaya, kalanı da süvari olmak üzere 50.000'e yakın asker çıkardığından bahsedilmektedir. Bu dönemde Ermenek, bir kısmı gümüş olan ve halihazırda çok azı ele geçmiş bulunan Karamanoğulları paralarının da darbedildiği bir yerdir. Larende (bugünkü Karaman il merkezi), Alaiye, Mut, Anamur, Gülnar, Silifke o dönemde Ermenek'e bağlı şehirlerden bir kaç tanesidir. 1487 yılına kadar Karamanoğullarının yönetiminde kalan bölge her yönden mamur bir halde Osmanlıların eline geçerken, Ermenek'te doğmuş olan Karaman Beyliği yine burada son bulmuştur.

Osmanlılar döneminde Konya merkez olmak üzere teşkil edilen Karaman Eyaletine dahil edilen Ermenek, dönemin yerli ve yabancı kaynaklarının ittifakla belirttiğine göre bir müddet daha önemini devam ettirmiştir. Hatta bu dönemde bölgenin ticari faaliyetlerinin merkezi haline geldiği ve bilhassa tekstil üretimi ile ticaretinde çevredeki yegane şehir konumuna yükseldiğini görmekteyiz. Öyle ki, o dönemde Ermenek bezi bütün Osmanlı ülkesinde arandığı gibi İstanbul ve Edirne pazarlarında da en yüksek fiyattan satılan emtia içerisinde yer almıştır.
 • İLETİŞİM / ULAŞIM

  Adres: Ermenek Belediye Binası
  Taşbaşı Mahallesi, 70400
  Ermenek / KARAMAN / TÜRKİYE
  E-mail: info@ermenek.bel.tr
  Tel: +90 338 716 19 91
  444 73 31 ( Beyaz Masa )
  © Copyright 2016. (All rights reserved) Tüm hakları Ermenek Belediyesi 'ne aittir, Ermenek - Karaman - TÜRKİYE.